اخبار مجتمع
تولیدات ما
کارگاه ها و همایش ها
همایش رایگاه اسیب اینترنت بر نوجوانان
فروشگاه
کارگاه آسیب های روانی فضای مجازی و اینترنت بر روی نوجوانان و عدم نظارت والدین
کارگاه آسیب های روانی فضای مجازی و اینترنت بر روی نوجوانان و عدم نظارت والدین

کارگاه آسیب های روانی فضای مجازی و اینترنت بر روی نوجوانان و عدم نظارت والدین

مجتمع دیجیتال استان خوزستان با همکاری مرکز مشاوره فانوس  برگزار می کند

همایش رایگاه آسیب های روانی فضای مجازی و اینترنت  بر روی نوجوانان و عدم نظارت والدین

تاریخ:  سه شنبه 1398/10/03 

مکان: مکان: اهواز،کیان آباد، خ سپید غربی، پ 70