مرکز بین الملل

 امروزه پدیده انقلاب ارتباطات و محصول کاملاً شناخته شده آن یعنی اینترنت در حال ایجاد تغییرات اساسی و وسیعی در ماهیت، اشکال و ساختارهای زندگی هر فرد می باشد. همراه با توسعه و گسترش ارتباطات کامپیوتری و دسترسی روزافزون مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی مانند فیسبوک تلاش های بسیاری جهت استفاده بهینه از این فرصت ها صورت گرفته است.

به همین منظور مرکز فناوری های نوین دیجیتال فانوس در راستای تدوین سیاست ها وچارچوب کار در فضای مجازی در حوزه بین الملل اقدام به انجام اهداف کلان نظام و انتشار پیام انقلاب اسلامی ایران کرده و در این راستا نسبت به اقدامات ذیل الذکر اقدام نموده است:

1. شناسایی ظرفیتهای محیطی داخلی و خارجی
2. رصد نیروهای ارزشی در حوزه بین الملل در داخل و جنوب کشور عراق
3. به کارگیری فعالین فضای مجازی در داخل و جنوب کشور عراق
4. آموزش فعالین فضای مجازی در داخل و جنوب کشور عراق
5. سازماندهی متخصصین فضای مجازی جهت پشتیبانی
6. سازماندهی متخصصین فضای مجازی جهت عملیات