دوشنبه 18 آذر 1398

نمایشگاه

نمایشگاه رسانه دیحیتال استان خوزستان

آغاز ثبت نام نمایشگاه رسانه دیجیتال موضوعات سومین نمایشگاه بین المللی رسانه‌های دیجیتال استان خوزستان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تلفن همراه رسانه‌های اجتماعی پایگاه‌های اینترنتی کلینیک و مرکز مشاوره سواد فضای مجازی بازی و پویا نمایی ایده وکسب و کارهای نوپا کارگاه‌های آموزشی گرافیک اهداف       سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه‌ی فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال و ...