دپارتمان نرم افزار

Home / دپارتمان نرم افزار
مرکز خدمات نرم افزاری  فعالیت خود را با ایجاد شورای فناوری اطلاعات، متشکل از متخصصان مربوط به این حوزه شروع کرد.حمایت از ایجادزیرساخت های نرم افزاری در حوزه فن آوری اطلاعات از جمله فعالیت های این مرکز می باشد.