دپارتمان بازی و پویا نمایی

Home / دپارتمان بازی و پویا نمایی
مرکز بازی و سرگرمی توانسته است خدماتی در راستای بازی سازی و پیشرفت فنی، هنری و محتوایی بازی ها انجام دهد و اهتمام خود را بر روی تولید و حمایت از بازیهایی با رویکرد موضوعات فرهنگی متمرکز نموده است.